Einde van de maandverkoop (1666) - National Book Store (2023)

Atom-servicevoorwaarden

Lees deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden") zorgvuldig door. Door het Platform en de Atome-diensten te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden en wordt u geacht deze voorwaarden elektronisch te hebben uitgevoerd. De kopjes in dit document zijn alleen ter referentie. U dient een kopie van deze Voorwaarden af ​​te drukken voor uw eigen administratie.

Laatst bijgewerkt: augustus 2021

 1. Partijen bij deze Voorwaarden
  1. Deze voorwaarden zijn een juridisch bindende overeenkomst tussen u ("je jouw"of de"Klant") en APaylater Financials Pte Ltd zakendoen als Atome ("wij", "ons", "onze", "Atome") (gezamenlijk de"Feesten"en elk een"Feest"). Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Atome-website, inclusief alle subdomeinen daarvan, en alle andere websites waarop Atome haar diensten beschikbaar stelt, onze mobiele, tablet- en andere smart device-applicaties en applicatieprogramma-interfaces (gezamenlijk de"Platform") en de diensten die via het Platform worden geleverd op de manier zoals beschreven in artikel 2.1.

 2. Atom-diensten
  1. Wij exploiteren een platform waarop deelnemende winkeliers, handelaren, winkels of eigenaren van websites van online winkels ("Handelaars") u de mogelijkheid bieden om betaling voor hun goederen en/of diensten ("Merchant Services") uit te voeren op een uitgestelde en rente- vrije basis (“Uitgestelde Betalingsstructuur”). De diensten die door het Platform worden uitgevoerd en die de uitgestelde betalingsstructuur mogelijk maken, worden de "Atome-diensten" genoemd.

  2. Voor alle duidelijkheid: de Atome-diensten vormen geen lening- of kredietfaciliteit die door Atome aan u wordt aangeboden, en Atome verstrekt u geen enkel krediet.

  3. Handelaars blijven volledig verantwoordelijk voor hun Handelarendiensten en de aankoop van de Handelarendiensten blijft een contract tussen u en de Handelaar. Atome wijst uitdrukkelijk alle garanties af met betrekking tot de verkoop van de Merchant-diensten door de Handelaar, expliciet of impliciet, inclusief alle garanties van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en alle impliciete garanties voor verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.ALLEEN DE HANDELAAR IS VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE AANSPRAKELIJKHEDEN EN VERPLICHTINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT EN TIJDENS HET VERLENEN VAN DE HANDELAARDIENSTEN. EVENTUELE KOSTEN DIE DOOR DE HANDELAAR IN AANMERKING WORDEN GEMAAKT VOOR HET GEBRUIK VAN ATOME-DIENSTEN (INDIEN DIE ER ZIJN) VERTEGENWOORDIGEN GEEN KOSTEN DIE ATOME OP WELKE WIJZE DAN OOK AAN KLANTEN IN REKENING HEEFT OF BEDOELD ZIJN.

  4. Vanwege de aard van internet kan Atome de continue en ononderbroken beschikbaarheid en toegankelijkheid van het Platform niet garanderen. Atome kan de beschikbaarheid van het Platform of bepaalde gebieden of kenmerken daarvan beperken, indien dit noodzakelijk is met het oog op capaciteitsbeperkingen, de veiligheid of integriteit van onze servers, of om onderhoudsmaatregelen uit te voeren die zorgen voor een goede of verbeterde werking van het Platform. Atome kan het Platform van tijd tot tijd verbeteren, verbeteren en aanpassen. Atome is op geen enkele manier aansprakelijk jegens u voor enige onderbreking van het gebruik van de Atome-service tijdens een dergelijke periode van onderhoud of systeemupgrades.

 3. geschiktheid; Account aanmaken; Leden verificatie
  1. Geschiktheid.

   1. Om in aanmerking te komen voor het gebruik van het Platform en/of de Atome-diensten, moet u:

    1. een persoon zijn die ten minste achttien (18) jaar oud is;

    2. in staat zijn om een ​​juridisch bindend contract aan te gaan;

    3. een geldig en verifieerbaar e-mailadres en mobiel telefoonnummer hebben;

    4. een geldig fysiek woon- en afleveradres opgeven;

    5. een geautoriseerde houder zijn van een in aanmerking komende debetkaart, creditcard of andere betaalmethode die van tijd tot tijd door Atome kan worden geaccepteerd ("Betalingsmiddel"). Voor alle duidelijkheid: een Betaalmethode bevat geen uitgegeven prepaid debetkaarten, virtuele debetkaarten of virtuele rekeningnummers, cadeaubonnen of andere soorten toegangskaarten; En

    6. maak een account aan in overeenstemming met clausule 3.2.

   2. Door een account aan te maken, verklaart en garandeert u dat u in aanmerking komt en voldoet aan alle vereisten in clausule 3.1a.

  2. Rekening.

   (Video) Exploring Estonia - There is more to Estonia than just Tallinn - Travel Guide

   1. U moet een met een wachtwoord beveiligd account op het Platform aanmaken en registreren ("Rekening") door Atome de informatie te verstrekken die nodig kan zijn voor het aanmaken van een dergelijk Account, inclusief maar niet beperkt tot details met betrekking tot uw Gewenste Betaalmethode (gedefinieerd in Artikel 4.1a.ii).

   2. Niettegenstaande uw vervulling van de criteria uiteengezet in clausule 3.1a hierboven en uw verstrekking van de informatie waarnaar wordt verwezen in clausule 3.2a hierboven, behouden wij ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, te weigeren u toe te staan ​​een account aan te maken. In het geval van een dergelijke weigering kunt u de Atome-diensten niet gebruiken.

   3. Wij zullen de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in verband met de Atome-diensten beheren in overeenstemming met ons privacybeleid, beschikbaar ophttps://www.atome.ph/privacybeleid.

   4. U mag slechts één Atome-account hebben. Uw Account is strikt persoonlijk voor u en kan niet worden toegewezen aan of (door)verkocht aan derden.

   5. Als tegenprestatie voor uw gebruik van uw account gaat u akkoord met:

    1. tijdig waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf verstrekken, zoals van tijd tot tijd door Atome wordt gevraagd, en om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen of kosten die voortvloeien uit uw verzuim om dit te doen;

    2. alleen verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en beveiliging van uw wachtwoord. Als u denkt dat uw wachtwoord is gecompromitteerd of dat er een inbreuk op de beveiliging heeft plaatsgevonden, dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, en als u dit niet doet, bent u aansprakelijk voor verdere aankopen die met uw account zijn gedaan;

    3. volledig verantwoordelijk zijn voor ongeoorloofde toegang tot uw account en ons onmiddellijk op de hoogte stellen, anders bent u aansprakelijk voor alle aankopen die met uw account zijn gedaan;

    4. ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van feitelijke of potentiële frauduleuze activiteiten met betrekking tot uw Gewenste betaalmethode (gedefinieerd in clausule 4.1a.ii)) en om ons in staat te stellen dergelijke informatie te delen met externe betalingsproviders om verdere frauduleuze activiteiten te verminderen;

    5. ervoor te zorgen dat uw account op een verantwoorde en wettige manier wordt gebruikt en uw account niet te gebruiken om uw identiteit verkeerd voor te stellen; om goederen of diensten aan te schaffen die illegaal of onwettig van aard zijn of op een manier die in strijd is met antiwitwaswetten; of voor het uitvoeren van een voorschot in contanten; En

    6. onze werkprocedures na te leven die u van tijd tot tijd kunnen worden meegedeeld.

  3. Verificatie en andere controles.

   U machtigt ons om controles, validaties en risicobeoordelingen uit te voeren en om, direct of via derden, alle vragen te stellen die nodig zijn om uw identiteit te verifiëren, om uw vermogen te beoordelen om betalingen te doen onder de uitgestelde betalingsstructuur, en zoals vereist door toepasselijke wetgeving of wettelijke vereisten. U stemt er verder mee in en machtigt ons om dergelijke informatie te delen met de Handelaar, onze gelieerde ondernemingen en/of enige andere derde partij die relevant en/of noodzakelijk kan zijn voor de levering van de Atome-diensten.

 4. Betalingsdetails
  1. Betaalmethoden

   1. Om het openen van een account te voltooien, moet u:

    1. een Betaalmethode voor uw Rekening identificeren door de relevante creditcard-, debetkaart- en/of andere betalingsgegevens met betrekking tot een dergelijke Betaalmethode te verstrekken;

    2. geef uw voorkeursbetaalmethode aan ("Voorkeursbetaalmethode") die zal verwijzen naar: (1) wanneer u meer dan één Betaalmethode hebt geïdentificeerd, de Betaalmethode die u hebt geselecteerd; of (2) als u slechts één Betaalmethode heeft geselecteerd, die Betaalmethode; En

     (Video) The Spine Of Biblical Prophecy: Jesus Prophecies | Prophetic Guide to the End Times 2 | Derek Prince

    3. uitdrukkelijk toestemming geven, ons autoriseren en instrueren om terugkerende debetkaart-, krediet- en/of andere betalingstransacties te initiëren van de Gewenste betaalmethode met betrekking tot aankopen die zijn gedaan in verband met uw Account.

   2. Voor alle duidelijkheid: het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u voldoende geld beschikbaar heeft met betrekking tot uw Betaalmethode(n). Aangezien dergelijke Betaalmethoden worden aangeboden door andere derden, aanvaardt Atome geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot deze. U stemt ermee in gebonden te zijn aan alle regels van een dergelijke andere derde partij en bent verantwoordelijk voor alle kosten die door hen in rekening worden gebracht.

 5. Bestellingen
  1. Wanneer u de uitgestelde betalingsstructuur selecteert als betaalmiddel voor Merchant Services, wordt u geacht een bestelling te plaatsen bij die Merchant onder de voorwaarden van de Overeenkomst voor uitgestelde betaling, beschikbaar ophttps://www.atome.sg/en-sg/purchase-payment-contract("Volgorde"). Bestellingen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Handelaar en Atome. We kunnen, naar eigen goeddunken, weigeren om de uitgestelde betalingsstructuur voor een bestelling te faciliteren, of een goedgekeurde bestelling annuleren voordat de handelaarsdiensten zijn geleverd of geleverd, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot uw geschiedenis van bestellingen of om fraude te voorkomen , wettelijk, regelgevend of niet-betalingsrisico.

  2. Het gebruik van de uitgestelde betalingsstructuur is mogelijk niet beschikbaar voor alle aankopen van alle Merchant Services, en we kunnen naar eigen goeddunken bepaalde voorgeschreven minimale of maximale aankoopbedragen vaststellen waarvoor de uitgestelde betalingsstructuur beschikbaar zal zijn.

  3. Na voltooiing van een Bestelling en Atome's goedkeuring daarvan, zal de Handelaar de rechten van de Handelaar onder de betreffende Uitgestelde Betalingsovereenkomst onmiddellijk verkopen en onherroepelijk overdragen aan Atome of een door Atome aangewezen derde partij (de "Cessionaris”).

  4. Als uw Bestelling is goedgekeurd, wordt u hiervan op de hoogte gesteld via het Platform. Het Platform zal u ook informeren over (a) uw totale Bestellingsbedrag; (b) een betalingsschema (“Betalingsschema”) met het bedrag en de vervaldata voor elke uitgestelde betaling (“Uitgestelde betaling”); en (c) zal uw gewenste Betaalmethode aangeven (“Gewenste betaalmethode”). U moet bevestigen dat u deze informatie hebt bekeken en geaccepteerd (“Bevestiging betalingsschema”). Deze gegevens zijn ook beschikbaar voor inzage in uw account op het Platform. De overeenkomst voor uitgestelde betaling, het betalingsschema en uw bevestiging van het betalingsschema voor elke bestelling zijn beide hierbij opgenomen in deze voorwaarden.

  5. U stemt ermee in om het volledige bedrag van de uitgestelde betalingen te betalen en aanvaardt de enige aansprakelijkheid. Elke uitgestelde betaling wordt geïnd door uw voorkeursbetaalmethode in rekening te brengen op de vervaldatum(s) vermeld in uw betalingsschema. Als u de uitgestelde betalingen niet doet wanneer en wanneer ze verschuldigd zijn (inclusief als de betalingsmethode wordt geweigerd), of als dergelijke betalingen niet met succes worden verwerkt op de relevante vervaldatum, wordt u onmiddellijk geschorst van het platform, uw account kan worden gedeactiveerd en er kunnen administratiekosten bij u in rekening worden gebracht; Zie artikel 7 hieronder voor meer informatie. U kunt bovendien worden onderworpen aan vergoedingen of kosten die worden beoordeeld door uw kaartaanbieder, betalingsaanbieder, betalingsverwerker en/of enige andere financiële instelling die de relevante Betaalmethode levert. Houd er rekening mee dat een late of geweigerde betaling kan plaatsvinden omdat u uw account niet hebt bijgewerkt met alle wijzigingen in uw creditcard-/betaalkaartgegevens en uw gewenste betaalmethode.

 6. Fouten en terugbetalingen
  1. Als u een Bestelling wilt plaatsen in de fysieke winkel van een Handelaar, moet u de juiste aankoopprijs voor de Bestelling invoeren met behulp van het Atome-platform (inclusief eventuele toepasselijke goederen- en dienstenbelasting en toeslagen).WIJ ZIJN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR VERLIEZEN VAN WELKE AARD DAN OOK DIE U KAN LIJDEN ALS GEVOLG VAN HET NIET INVOEREN VAN DE JUISTE AANKOOPPRIJS.In het geval van een fout, kunt u ons onmiddellijk vragen om u terug te betalen voor de voorgestelde Bestelling. We kunnen, maar zijn niet verplicht, een volledige terugbetaling te verwerken en u in staat te stellen opnieuw een bestelling te plaatsen.

  2. Als u Merchant-services wilt retourneren of stopzetten die zijn gekocht met behulp van de uitgestelde betalingsstructuur en/of een verzoek wilt indienen voor kwijtschelding van uitstaande uitgestelde betalingen, of een terugbetaling, teruggave of vervanging zoals anderszins geaccepteerd of toegestaan ​​door de wet, zal een dergelijke afstandsverklaring , restitutie, retournering of vervanging is onderworpen aan (i) het restitutieproces en de procedures van de betreffende Handelaar; en (ii) onze eigen controles met betrekking tot de terugbetalingen, retourzendingen en vervangingen. Totdat de retourzending, stopzetting, terugbetaling of kwijtschelding via het Platform is verwerkt, blijft u aansprakelijk voor de volledige betaling van de Merchant Services. Alle uitgestelde betalingen worden verder verwerkt in overeenstemming met de data die zijn vermeld in uw betalingsschema.

  3. Zodra het restitutie- of kwijtscheldingsproces is voltooid, wordt het bedrag dat we zijn overeengekomen om aan u terug te betalen ("Terugbetaald bedrag") aan u geretourneerd. Onder voorbehoud van de absolute discretie van Atome om het bedrag, de wijze en de volgorde waarop het Terugbetaalde Bedrag zal worden toegepast te wijzigen, zal het Terugbetaalde Bedrag eerst worden toegepast om de volgende verschuldigde Uitgestelde Betaling te verminderen, en vervolgens op de daaropvolgende Uitgestelde Betaling totdat al uw resterende betaling is voltooid. verplichtingen komen te vervallen, afhankelijk van het Terugbetaalde Bedrag. Als het Terugbetaalde Bedrag hoger is dan het totale bedrag van de verschuldigde bedragen in dergelijke latere Uitgestelde Betalingen, zullen dergelijke bedragen worden terugbetaald via dezelfde Betaalmethode die is gebruikt om de Verkopersdiensten aan te schaffen.

  4. Hoewel we terugbetalingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk zullen verwerken, zal de timing voor het ontvangen van een terugbetaling variëren op basis van de betalingsmethode en eventuele toepasselijke betalingssystemen (bijv. externe online betalingsverwerker, Visa, Mastercard, enz.) regels en praktijken. U erkent en stemt ermee in dat elk restitutiebedrag dat moet worden terugbetaald via uw relevante Betaalmethode onderhevig is aan verwerkingsmethoden buiten onze controle en u zult ons niet verantwoordelijk houden voor eventuele vertragingen met betrekking tot hetzelfde.

 7. Accountopschorting en late vergoedingen
  1. Of u in aanmerking komt voor het gebruik van de Atome-diensten wordt naar eigen goeddunken doorlopend beoordeeld en bepaald. We behouden ons het recht voor om de levering van de Atome Services of uw Account op elk moment en om welke reden dan ook te weigeren, op te schorten of te beëindigen zonder toestemming of voorafgaande kennisgeving.WIJ ZIJN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR VERLIEZEN VAN WELKE AARD DAN OOK DIE U KAN LIJDEN ALS GEVOLG VAN HET OPSCHORTEN OF AFSLUITEN VAN UW ACCOUNT OM WELKE REDEN DAN OOK. VOOR DE VOORKOMING VAN TWIJFEL: DIT OMVAT EVENTUELE VERLIEZEN DIE KUNNEN WORDEN GEDAAN IN VERBAND MET ENIGE BETALING VAN ONJUIST GEFACTUREERDE ARTIKELEN OF VOOR EVENTUELE VERTRAGING VAN DE WERKELIJKE DATUM WAAROP UW REKENING WORDT AFGESCHREVEN OF UW BETAALMETHODE WORDT AFGESCHREVEN.

  2. Reactivering van account en administratiekosten

   1. In het geval dat uw Account wordt geschorst, bent u verplicht om alle openstaande bedragen op uw Account te betalen, plus administratieve kosten (“Administratieve Kosten”) zoals door ons naar eigen goeddunken bepaald, als volgt afgeleid:

    1. SGD 15 bij niet-terugbetaling van elke uitgestelde betaling.

   2. We behouden ons het recht voor om de Administratieve Kosten naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u te wijzigen.

   3. We kunnen naar eigen goeddunken afzien van dergelijke administratieve kosten en uw account opnieuw activeren als we van mening zijn dat uw account is opgeschort als gevolg van een systeemfout, storing of inbreuk op de beveiliging. Geef ons alstublieft het relevante bewijs voor onze overweging op support@atome.sg.

    (Video) Kirishitan History of Christianity in Japan

 8. Accountbeëindiging
  1. U kunt op elk moment vragen om uw account te sluiten door contact met ons op te nemen via support@atome.sg. Het kan tot dertig (30) kalenderdagen duren om uw verzoek te verwerken.

  2. Uw verzoek om uw account te sluiten wordt afgewezen als:

   1. bedragen die aan ons of de opdrachtnemer verschuldigd zijn, zijn onbetaald. We kunnen uw mogelijkheid om uw account te gebruiken beperken;

   2. u bent onderworpen aan enig onderzoek in verband met of voortvloeiend uit uw gebruik van Atome Services of uitgestelde betalingsstructuur; of

   3. er openstaande geschillen zijn tussen u, ons of verkopers.

  3. U blijft aansprakelijk voor alle verplichtingen met betrekking tot uw Account, zelfs nadat uw Account is gesloten. Atome bewaart uw informatie in overeenstemming met ons privacybeleid: (beschikbaar op https://www.atome.sg/en-sg/privacy-policy) en eventuele toepasselijke wet- en regelgeving.

 9. Intellectueel eigendom

  Alle inhoud die deel uitmaakt van of beschikbaar wordt gesteld via de Atome-diensten, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, digitale downloads, gegevenscompilaties en software, wordt beschermd door toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten) zijn eigendom van Atome of haar gelieerde ondernemingen. Het kopiëren, herdistribueren, gebruiken of publiceren door u van enig deel van de Atome-diensten, tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​in deze Voorwaarden, is ten strengste verboden. Het gebruik van de Atome-diensten geeft u geen eigendom van enige intellectuele eigendomsrechten op de inhoud, documenten of ander materiaal waartoe u toegang hebt. Het plaatsen van informatie of materialen op de Atome-diensten houdt geen afstand in van enig recht op dergelijke informatie en materialen. Voor alle duidelijkheid: het gebruik van de term "software" hierin omvat de respectieve componenten, processen en ontwerp in zijn geheel.

 10. Kennisgevingen over handelsmerken

  De handelsmerken, dienstmerken en logo's (de"Handelsmerken") gebruikt en weergegeven op de Atome-diensten zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Atome en/of de respectievelijke handelaren die handelaarsdiensten aanbieden op het platform. Niets op de Atome-diensten mag worden opgevat als het verlenen van u, door implicatie, uitsluiting of anderszins, een licentie of recht om enig handelsmerk of ander intellectueel eigendom van Atome te gebruiken dat op de Atome-diensten wordt weergegeven. De naam "APaylater", "Atome" en andere handelsmerken mogen op geen enkele manier worden gebruikt, ook niet in advertenties of publiciteit met betrekking tot de distributie van materiaal op de Atome-services, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Atome.

 11. Communicatie
  1. Alle kennisgevingen of andere mededelingen tussen de partijen worden schriftelijk in de Engelse taal gedaan en worden afgeleverd:

   1. aan u, via elektronische post naar het e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt, of aan ons opondersteuning@atome.sg;of

   2. via sms naar het mobiele telefoonnummer dat u ons hebt verstrekt.

  2. Alle e-mails en sms-berichten worden geacht te zijn ontvangen na succesvolle verzending, tenzij anders bepaald.

 12. Overdrachten of opdrachten
  1. U mag geen rechten en/of verplichtingen die u op grond van deze Voorwaarden heeft, overdragen of toewijzen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming

  2. We kunnen deze Voorwaarden, en alle rechten, verplichtingen en voorwaarden onder deze Voorwaarden, zonder uw toestemming of kennisgeving overdragen, toewijzen of vernieuwen aan een derde partij.

 13. Wijzigingen in deze voorwaarden; Conflict van voorwaarden
  1. Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op aankopen van goederen of diensten, zoals de overeenkomst voor uitgestelde betaling die u aangaat met verkopers, en op specifieke delen of functies van het platform. Al deze voorwaarden maken door deze verwijzing deel uit van deze voorwaarden. . U stemt ermee in zich aan dergelijke andere voorwaarden te houden. Als er een conflict is tussen deze Voorwaarden en de voorwaarden die zijn gepost voor of van toepassing zijn op een specifiek deel van het Platform of voor een dienst die op of via het Platform wordt aangeboden, prevaleren de laatste voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van dat deel van het Platform of de specifieke dienst.

  2. We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te passen zonder uitdrukkelijke of impliciete toestemming en zonder voorafgaande kennisgeving van dergelijke variaties of wijzigingen. Dergelijke variaties of aanpassingen aan deze voorwaarden worden van kracht zodra een dergelijke bijgewerkte versie wordt geüpload naar ons platform op https://www.atome.sg/en-sg/terms-of-service. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om deze Voorwaarden regelmatig te herzien, waarna het voortgezette gebruik van de Atome-diensten na een dergelijke wijziging of wijziging van deze Voorwaarden uw instemming en acceptatie van een dergelijke wijziging of wijziging inhoudt, ongeacht of u de bijgewerkte versie hebt bekeken. van de Voorwaarden.

 14. Vrijwaring
  1. U stemt ermee in Atome of haar dochterondernemingen, partners, gelieerde ondernemingen, werknemers, directeuren, functionarissen, agenten, vertegenwoordigers en/of derden die diensten verlenen voor en/of namens Atome (“Gevrijwaarde Partijen”) vrij te stellen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en uitgaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met deze Voorwaarden, uw gebruik van het Platform, de Atome-diensten en/of de uitgestelde betalingsstructuur .

   (Video) International Maritime Law, the history

  2. Atome behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die onderhevig is aan schadeloosstelling door u. U stemt ermee in geen enkele zaak te schikken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Atome en u zult zo volledig en als redelijkerwijs vereist meewerken aan de verdediging van een claim, inclusief het verlenen van toegang aan Atome tot relevante documenten, dossiers of panden om een ​​dergelijke claim te beoordelen. Voor alle duidelijkheid: deze clausule 14.2 blijft van kracht na deze voorwaarden en de beëindiging van uw account.

 15. Beperking van aansprakelijkheid
  1. Voor zover toegestaan ​​door de wet, zullen de Gevrijwaarde Partijen in geen geval aansprakelijk zijn jegens u of derden voor enige indirecte, incidentele, gevolg-, speciale of voorbeeldschade (hetzij in contract, onrechtmatige daad, billijkheid of anderszins), voortvloeiend uit of met betrekking tot het gebruik van het Platform, de Atome-diensten, de uitgestelde betalingsstructuur, of Atome's of uw aansprakelijkheden jegens derden die uit welke bron dan ook voortvloeien.

  2. U stemt ermee in dat de totale aansprakelijkheid van de Gevrijwaarde Partijen jegens u voor alle claims die voortvloeien uit of verband houden met de Voorwaarden, het gebruik van het Platform, de Atome-diensten, de uitgestelde betalingsstructuur of Atome's verplichtingen jegens derden die uit welke bron dan ook voortvloeien, niet hoger zijn dan het laagste van: (a) het bedrag van de betrokken Order(s) die aanleiding geven tot dergelijke schade, of (b) het bedrag van vijfhonderd Singaporese dollar (SGD 500). Deze beperkingen zijn zelfs van toepassing als het bovengenoemde rechtsmiddel zijn wezenlijke doel niet bereikt.

 16. Disclaimer van garanties
  1. DE ATOME-DIENSTEN WORDEN GELEVERD "AS IS" ZONDER VERKLARING OF GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, WIJST ATOME IN HET BIJZONDER ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK AF.

  2. ATOME GARANDEERT OF GARANDEERT NIET DAT DE ATOME-DIENSTEN NAUWKEURIG, BETROUWBAAR OF CORRECT ZIJN; DAT DE ATOME-DIENSTEN AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN; DAT DE ATOME-DIENSTEN OP ELK BEPAALD TIJDSTIP OF LOCATIE BESCHIKBAAR ZIJN, ONONDERBROKEN, FOUTLOOS, ZONDER DEFECT OF VEILIG; DAT EVENTUELE DEFECTEN OF FOUTEN WORDEN GECORRIGEERD; OF DAT DE ATOME-DIENSTEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

  3. Atome geeft geen garantie, onderschrijft, garandeert of aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor producten of diensten die worden geadverteerd of aangeboden door een Handelaar. Atome heeft geen zeggenschap over of is niet aansprakelijk voor Merchant Services die via het Platform worden gekocht of verkocht.

 17. Gemengd
  1. Deze voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, zijn van kracht totdat u uw account beëindigt en alle aan ons of verkopers verschuldigde bedragen zijn betaald. De volgende bepalingen van deze Voorwaarden blijven van kracht na beëindiging van uw gebruik van of toegang tot de Atome-diensten: Bepalingen 14 (Vrijwaring), 15 (Beperking van aansprakelijkheid), 16 (Disclaimer van garanties), 17 (Diversen), 18 (Geschillenbeslechting), 19 (Toepasselijk recht en jurisdictie), en elke andere bepaling die volgens de voorwaarden of implicaties van kracht blijft na beëindiging van uw gebruik van of toegang tot de Atome Services.

  2. Als wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Voorwaarden (of een deel daarvan) ongeldig of niet-afdwingbaar is, worden de overige bepalingen van deze Voorwaarden hierdoor niet aangetast en zijn deze bindend voor de partijen en zijn ze afdwingbaar, alsof de genoemde ongeldige of niet-afdwingbare bepaling (of een deel daarvan) waren niet opgenomen in deze Voorwaarden.

  3. Deze Voorwaarden vormen en bevatten de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen alle eerdere of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. Elke partij erkent en stemt ermee in dat de andere partij geen verklaringen, garanties of overeenkomsten van welke aard dan ook heeft gemaakt, behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet.

  4. Geen enkel verzuim van onze kant om enig recht onder de Voorwaarden uit te oefenen en geen vertraging van onze kant zal werken als een vrijgave of verzaking daarvan, noch zal een enkele of gedeeltelijke uitoefening van enig recht enige andere of verdere uitoefening ervan uitsluiten.

  5. Tenzij anders aangegeven, heeft een persoon die niet onderworpen is aan deze Voorwaarden niet het recht om de voorwaarden van deze Voorwaarden af ​​te dwingen of er voordeel uit te halen.

  6. Niets in deze Voorwaarden wordt geacht een partnerschap, joint venture, agentschap, fiduciaire relatie of andere relatie tussen de Partijen te vormen of te impliceren, behalve de contractuele relatie waarin uitdrukkelijk in deze Voorwaarden wordt voorzien.

  7. Geen van beide partijen is aansprakelijk onder deze voorwaarden of wordt geacht deze voorwaarden te schenden voor vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van deze voorwaarden die het gevolg zijn van omstandigheden waarover die partij redelijkerwijs geen controle heeft, met uitzondering van betalingsverplichtingen. De partij die door dergelijke omstandigheden wordt getroffen, stelt de andere partij onverwijld schriftelijk in kennis wanneer dergelijke omstandigheden een vertraging of niet-nakoming van de uitvoering veroorzaken en wanneer dit niet langer het geval is.

  8. Onverminderd eventuele andere rechten of rechtsmiddelen die een Partij kan hebben, erkennen en stemmen de Partijen elk dat schadevergoeding mogelijk geen adequate remedie is voor enige schending van deze Voorwaarden en hebben de Partijen recht op de rechtsmiddelen van gerechtelijk bevel, specifieke prestatie en andere billijke vrijstelling (maar om twijfel te voorkomen geen recht op ontbinding of, tenzij uitdrukkelijk toegestaan, beëindiging) voor elke dreigende of daadwerkelijke schending van deze Voorwaarden.

 18. Geschillenbeslechting
  1. In het geval van een controverse, geschil of claim (gezamenlijk en afzonderlijk een "Geschil") met betrekking tot, in verband met of voortvloeiend uit, de kwaliteit of levering van de Merchant-services, dient u de Merchant te benaderen die de Merchant-services heeft geleverd Diensten.

  2. In het geval van een geschil met betrekking tot, in verband met of voortvloeiend uit uw gebruik van Atome Services, zal het geschil worden doorverwezen naar en beslecht door de rechtbanken van de Republiek Singapore.

 19. Toepasselijk recht en jurisdictie

  Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, worden deze Voorwaarden en de relatie tussen u en ons beheerst door, en zullen worden geïnterpreteerd volgens, de wetten van Singapore, zonder rekening te houden met de principes van rechtskeuze. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 20. Vragen

  Als u vragen, klachten of claims heeft met betrekking tot de Atome Services, neem dan contact met ons op viaondersteuning@atome.sg. We zullen ons best doen om uw zorgen weg te nemen. Als u vindt dat uw zorgen onvolledig zijn verholpen, nodigen wij u uit om ons dit te laten weten voor verder onderzoek.

FAQs

What happen to National Book Store? ›

“Sad news.” Patrons of a huge bookstore were disheartened to find out that one of its Makati branches is permanently closing its doors on the last day of this year. Spot.ph reported that National Book Store's Greenbelt 1 branch will shut its doors tomorrow, Saturday, Dec. 31, 2022.

Who is the owner of National Book Store? ›

Our founders, Socorro Cancio – Ramos, Jose Ramos, and their family, embodied hard work and powerful leadership and persevered against all odds.

When was the National Book Store founded? ›

The history of National Book Store can be traced back to the 1930s. However, the company has been formally established in 1942.

What is the history of National Book Store? ›

The store was founded in 1942 by Socorro Cancio and Jose Ramos. The couple met for the first time at a bookstore, and the rest is history. Created with love and hope, the company faced many hardships during its initial years.

What is the oldest book store in America? ›

Oldest in the Country

Founded in 1745, the Moravian Book Shop is located in the heart of historic Bethlehem, Pennsylvania and is the oldest continuously operating bookstore in the country.

What big bookstore went out of business? ›

Borders Group

What is the largest independently owned bookstore in the world? ›

Powell's Books. The World's Largest Independent Bookstore.

How much is Socorro Ramos worth? ›

At the age of 98, Socorro Ramos is worth an estimated USD 3.1 billion, making her one of the country's richest people.

How did National Book Store became successful? ›

National Book Store made books affordable, especially when Presidential Decree 285 allowed the local reprinting of textbooks used by students in college. With that, “we were able to sell college algebra books that would sell P300 when imported for only P75 when we reprinted these.

What is the oldest book still in circulation? ›

Diamond Sūtra. A Buddhist holy text, the Diamond Sūtra is considered to be the oldest surviving dated printed book in the world. Found in a walled up cave in China along with other printed materials, the book is made up of Chinese characters printed on a scroll of grey printed paper, wrapped along a wooden pole.

How old is the oldest book store in the world? ›

Located in Portugal's capital city Lisbon, Livraria Bertrand, founded in 1732, is the world's oldest bookstore that is still in operation, according to the Guinness World Records.

Which is the oldest book shop in the country? ›

Higginbotham's is an Indian bookstore chain and publisher based in the city of Chennai. The company's first bookstore at Mount Road, Chennai is India's oldest bookshop in existence. The company's second bookstore in Bangalore, located at M. G.

What is the oldest African American bookstore? ›

Marcus Books (formerly "Success Printing" and "Success Books"), was founded in 1960, and is the oldest bookstore that specializes in African-American literature, history, and culture in the United States.

Why is it called National Book Store? ›

National Book Store's co-founders, 95-year-old Soccoro Cancio and Jose Ramos, met at a bookstore and the rest was history. National was named after their first cash register and the name has not changed since.

Why is National Book Store popular? ›

National Book Store, it seems, thrives because it's run by passionate people who treat it like home. And that is perhaps why everyone grew up with National Book Store, why everyone has a National Book story close to their hearts. For the last 75 years, we could never resist a visit to National Book Store.

What is the biggest American book store? ›

Powell's City of Books is the largest used and new bookstore in the world, housing approximately one million books. Powell's Books revenue is $45.0M as of 2021. Powell's Books has 500 employees, revenue per employee is $90,000.

What is the oldest book ever made? ›

The earliest surviving written literature is from ancient Mesopotamia. The Epic of Gilgamesh is often cited as the first great composition, although some shorter compositions have survived that are even earlier (notably the “Kesh Temple Hymn” and “The Instructions of Shuruppak”).

How old is a vintage book? ›

“Vintage” is another term often associated with books, and these are typically considered books more than 50 years old but less than 100. “Vintage books” tends to apply to collectibles, comics and mid-century volumes prized for their nostalgic value.

What were the two big book stores? ›

The largest bookstore in the U.S. is Amazon. While books aren't the only thing they sell, the company is still the largest book retailer in the world, followed by Barnes & Noble.

What did the last bookstore used to be? ›

The first incarnation was a downtown Los Angeles loft. They sold books and other things online only, then focused on books, opened a small bookstore in December 2009 on 4th and Main streets. They moved to the current incarnation in the Spring Arts Tower at 5th and Spring streets on June 3, 2011.

What city has the most bookstores in the US? ›

To no one's surprise, the Massachusetts town of Cambridge, with a ridiculous 51 book-related establishments per 100,000 Cantabrigians, is the No. 1 city in America for booklovers.

What is the oldest family owned bookstore? ›

Warwick's is the oldest continuously family-owned and operated bookstore in the United States - here's the story: Warwick's founder, William T. Warwick was born in Atlantic, Iowa in 1867.

Where is the world's oldest bookstore still in operation? ›

The Bertrand bookstore opened in Portugal in 1732, in Chiado and has held, since April 2010, the Guinness World Record for oldest bookstore still in activity.

Who own the most number of books in the world? ›

The Guinness Book of World Records ranks Mary Faulkner (1903-1973) as the most prolific novelist, having written 904 books.

Is Socorro Ramos a Filipino? ›

Maria Socorro Cancio Ramos (born 23 September 1923) is a Filipino entrepreneur. She is the co-founder of National Book Store, the largest bookstore chain in the Philippines.

How many kids does Socorro Ramos have? ›

After more than a decade, Ramos acquired a nine-story building along Avenida Rizal, and in 1963, the construction of the Albecer Building (taken from Ramos' three children – Alfredo, Benjamin, and Cecilia) started.

What is the motto of Socorro Ramos? ›

Socorro Ramos, National Bookstore

Call it trite, but believe me: success can be achieved through hard work, frugality, integrity, responsiveness to change, and most of all, boldness to dream.” – John Gokongwei Jr, JG Summit Holdings, Inc.

Where is the greatest bookstore in the world? ›

El Ateneo was named the World's Most Beautiful Bookstore by National Geographic. The building in Buenos Aires was first a theater called Teatro Gran Splendid, which opened in 1919. In 2000, the theater was renovated and converted into a book and music shop under the direction of architect Fernando Manzone.

Why are bookstores declining? ›

The actual decline in used bookstores did indeed occur for economic reasons. But these reasons are related to the value or lack thereof in used books far more than to the obvious rises in rent. The fact is paperback books and discounted hardbacks have virtually eliminated a general interest in used books.

Which world's biggest bookstore was sold to a developer? ›

Cole family is selling World's Biggest Bookstore, a Toronto landmark since 1980, to developer behind the Four Seasons Hotel and Liberty Market Lofts. The downtown site that is home to the World's Biggest Bookstore is being sold to a developer, and the bookstore will close in February.

Which book of the Bible is the oldest? ›

The first book written was probably 1 Thessalonians, written around 50 CE. The final book (in the ordering of the canon), the Book of Revelation, is generally accepted by traditional scholarship to have been written during the reign of Domitian (81–96).

What is the first book on Earth? ›

The first book ever written that we know of is The Epic of Gilgamesh: a mythical retelling of an important political figure from history. In the 14th century, the Jikji was printed in Korea in movable (metal) type: a collection of Buddhist Zen teachings.

What is the oldest thing on earth? ›

Microscopic grains of dead stars are the oldest known material on the planet — older than the moon, Earth and the solar system itself. By examining chemical clues in a meteorite's mineral dust, researchers have determined the most ancient grains are 7 billion years old — about half as old as the universe.

What is the oldest book material? ›

The oldest written material in the Library is a cuneiform tablet dating from 2040 B.C. The Library's African and Middle Eastern Division has a collection of Sumerian cuneiform tablets; the oldest date from the reign of Gudea of Lagash (2144-2124 B.C.).

What are the oldest books in Library? ›

The oldest printed item is a leaf from the Gutenberg Bible (tipped into a 20th century book of commentary). The oldest book we have is M Tullii Ciceronis De officiis liber tertius et ultimus (1481).

What is the oldest book town in the world? ›

Hay-on-Wye, in southeastern Wales, proudly claims to be the World's First Book Town, and Richard Booth was its self-proclaimed king.

What is the name of the oldest known hand printed book in the world? ›

The Diamond Sutra remained hidden for 1000 years and was discovered only in 1907. The Diamond Sutra is an ancient Buddhist text about Buddhism rooted in India!

What is the second oldest bookstore in the world? ›

1000 visitors a day in the second oldest bookstore in the world.

What is the oldest Black-owned company? ›

But over the decades, E.E. Ward came to earn an even greater distinction: the oldest Black-owned business in the United States.

What is the oldest Black publishing company? ›

Last year marked the 55th anniversary of Chicago-based Third World Press Foundation, the oldest, independent, continuously operating Black publishing company in the nation.

Who was the first African American to make a book? ›

The poet Phillis Wheatley ( c. 1753–1784) published her book Poems on Various Subjects, Religious and Moral in 1773, three years before American independence. Wheatley was not only the first African American to publish a book, but the first to achieve an international reputation as a writer.

Who owns National Book Store now? ›

Our founders, Socorro Cancio – Ramos, Jose Ramos, and their family, embodied hard work and powerful leadership and persevered against all odds.

What was the first book store? ›

The Moravian Book Shop is the oldest bookstore in the United States of America, and it is even one of the oldest continually operating bookstores in the whole world.

Who owned National Book Store? ›

Socorro Cancio-Ramos José Ramos

Can I return items to National Bookstore? ›

Regular items may be returned or exchanged within 7 days from the date of delivery provided that the item is in the good condition with the original packaging and accessories included.

What is the largest used and new bookstore in the world? ›

A Storied Beginning. Founded in 1971 in a former car dealership on a then-derelict corner, Powell's has grown into a Portland landmark and the world's largest new and used bookstore — and its location is now at the heart of the city, bridging the Pearl District, downtown and the West End.

What are the weaknesses of National Book Store? ›

Their advertisements online is not updated. Their products are too expensive unlike from Divisoria. They need to have an Information System for their Marketing and Sales (e.g. Automated Purchasing System).

Why are bookstores disappearing? ›

Independent bookstores are getting squeezed from multiple directions, including competition from Amazon – whose massive purchasing power and low margins undercut brick-and-mortar operations – and consumer technology: ebooks, Kindles and tablets, and attention-stealing smartphones.

Is fully booked owned by National Bookstore? ›

Fully Booked is a part of a chain of stores under Sketchbooks, Inc., whose primary investors have diversified into related retail. Sister companies include Bibliarch Specialty Bookshop (specializing in architecture and design tiles), and Sketch Books (specializing in high quality art materials and literature).

Which is the one remaining national bookstore retail chain _________________? ›

Now things have changed: Barnes & Noble is the last national bookstore chain standing, and it's getting smaller ... and smaller ... and smaller.

What is the oldest bookstore ever? ›

Located in Portugal's capital city Lisbon, Livraria Bertrand, founded in 1732, is the world's oldest bookstore that is still in operation, according to the Guinness World Records.

Will books have disappeared by 2050? ›

Books themselves, however, likely won't disappear entirely, at least not anytime soon. Like woodblock printing, hand-processed film and folk weaving, printed pages may assume an artisanal or aesthetic value.

Do bookstores make money anymore? ›

Are Bookstores Profitable? Yes, owning a bookstore can be profitable if you have a business plan and some capital up front to launch your bookstore.

What does D coded mean? ›

D-coded connectors are typically used in network cables for Ethernet and ProfiNet systems. D-coded connectors transfer data up to 100 Mb. These connectors typically provide three to five pins. X-coded connectors are a more recent advancement of the cables.

What is the largest independent bookstore in the US? ›

Powell's Books. The World's Largest Independent Bookstore.

What is the biggest bookstore in the US? ›

Powell's City of Books is the largest used and new bookstore in the world, housing approximately one million books. Powell's Books revenue is $45.0M as of 2021.

What town in New York has all bookstores? ›

In a small town called “Hay-on-Wye,” a businessman named Richard Booth bought multiple buildings next to each other and turned them all into bookstores. Over time, that grew to almost 25 independent bookstores. Thus, the idea of a “Book Town” or “Book Village” was born!

What state has the most bookstores? ›

What American state holds the honor of having the most bookstores? According to a new Publishers Weekly report, California has the largest number of bookstores total, but it's Montana that has the most per capita. The Big Sky State, with a population of only a little over a million, has more than 60 bookstores.

Who are the competitors of National Book Store? ›

Alternatives and possible competitors to National Book Store may include Kyobo Book Center , NaBio , and lifeter .

What are the core beliefs of national bookstore? ›

Our Mission
 • Our Customers. Provide the highest standards of customer service.
 • Our Products. Offer a wide range of relevant and quality products.
 • Our People. Create programs for the development and. ...
 • Our Shareholders/Partners. Develop mutually beneficial relationship for the. ...
 • Our Community.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated: 07/20/2023

Views: 5417

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.